Regulamin Strony Archipelag Pokoleń – Kursy

  1. Właścicielem i administratorem serwisu Archipelag Pokoleń – Kursy jest organizacja: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ul. Mokotowska 55 m. 50, 00-542 Warszawa, NIP: 529-16-47-110, REGON: 017475000, KRS: 0000084092, zwana dalej „Operatorem”.
  2. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna dalej zwana „Użytkownikiem”.
  3. Operator świadczy na rzecz Użytkownika usługę polegającą na udostępnieniu kursu internetowego w domenie https://kursy.archipelagpokolen.pl zawierającego informacje i treści związane z tematyką działań międzypokoleniowych („Usługa”).
  4. Operator świadczy na rzecz Użytkownika usługę dodatkową polegającą na przesyłaniu informacji i treści związanych z tematyką Usługi na e-mail Użytkownika.

WYMAGANIA TECHNICZNE

  1. Do skorzystania z Usługi wymagane jest spełnienie następujących wymagań minimalnych:

– Posiadanie komputera z przeglądarką internetową umożliwiającą przeglądanie stron WWW

– Włączona obsługa cookies w przeglądarce.

– Możliwość odtwarzania materiałów wideo, np. serwisu YouTube.com.

– Zainstalowane aplikacje umożliwiające odczytywanie plików Adobe PDF.

SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY

  1. Skorzystanie z Usługi możliwe jest po prawidłowym zawarciu Umowy zgodnie z poniższą procedurą

– Użytkownik składa zamówienie za pośrednictwem strony www Usługi,

– Użytkownik otrzymuje na swój adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia,

– Umowa zawierana jest na czas określony, co oznacza, że Użytkownik uzyskuje ograniczony w czasie dostęp do kursu Archipelag Pokoleń 2020-2021.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, bez podawania przyczyn.

INNE POSTANOWIENIA

  1. Użytkownik ponosi całą odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego w Usłudze.
  2. Usługa jest świadczona przez Operatora w sposób ciągły, a wszelkie przerwy lub błędy należy zgłaszać Operatorowi.
  3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 55, zwane dalej TITE, Można się z nami skontaktować: listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres, telefonicznie, pod nr. telefonu: 720 909 011, mailowo, przesyłając korespondencję na adres biuro@e.org.pl. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą wyłącznie w celu: 

a) realizacji programu w ramach zawartej umowy lub też czynności zmierzających do zawarcia umowy, zgodnie 6 ust 1 lit b RODO,

b) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c) realizacji zadań realizowanych w interesie publicznym, wynikających ze statutu Stowarzyszenia, zgodnie z art. 6 ust 1 lit e RODO,

d) realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia lub obrona przed roszczeniami, publikacja nagrań, fotografii zarejestrowanych w trakcie realizacji projektów,

e) przesyłania informacji o działaniach Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”, w przypadku wyrażenia zgody na wysyłkę e-maili i newslettera, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO,

f) rejestrowania i wizerunku, w przypadku wykonywania zdjęć profilowych, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO.

Odbiorcami danych osobowych będzie Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Urząd Miasta St.Warszawy, w związku z realizacją umowy dotacji, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług: hostingowych, wysyłki e-mail  (Freshmail, Mailer Lite), dostawcy platform kursów on-line, koordynowania projektem i księgowości, wsparcia informatycznego, dostawcy rozwiązania w zakresie przeprowadzanych ankiet.

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

a) do czasu odwołania zgody na przesyłanie informacji handlowych lub na publikację wizerunku,

b) 5 lat (od zakończenia roku), w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, licząc od dnia umowy, zgodnie z 74 Ustawy o Rachunkowości,.

c) do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy na realizację programu.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikom przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści swoich danych,

b) prawo do sprostowania,

c) prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,

d) prawo do przenoszenia, w zakresie danych które przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody, lub których podstawą przetwarzania jest umowa,

e) prawo ograniczenia przetwarzania,

f) prawo wniesienia sprzeciwu,

g) prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

h) prawo wniesienia skargi do UODO, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.

5. Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest warunkiem aplikowania do projektu oraz wzięcia w nim udziału.

6. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Operator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Operatora.

Archipelag Pokoleń we współpracy z WP Idea